IES Consuelo Aranda

Formen persones, formen professionals...

Dossier

El Dossier t'ofereix l'oportunitat de seleccionar materials per a documentar i il·lustrar els teus assoliments i experiències registrats en la teua Biografia Lingüística i Passaport. Pots incorporar exemples de treballs personals per a il·lustrar les teues capacitats i coneixements lingüístics: certificacions i diplomes, postals, fotografies, treballs escrits, enregistraments en àudio i vídeo...

El Dossier te ofrece la oportunidad de seleccionar materiales para documentar e ilustrar tus logros y experiencias registrados en tu Biografía Lingüística y Pasaporte. Puedes incorporar ejemplos de trabajos personales para ilustrar tus capacidades y conocimientos lingüísticos: certificaciones y diplomas, postales, fotografías, trabajos escritos, grabaciones en audio y vídeo...

The Dossier offers you the opportunity to select materials to document and illustrate achievements or experiences recorded in the Language Biography or Passport. You can incorporate examples of your personal work to illustrate your linguistic skills and knowledge: certifications and diplomas, postcards, photographs, written essays, audio and video recordings...

Biografia

La Biografia Lingüística facilita la teua participació en la planificació del procés d'aprenentatge, reflexionant i avaluant el teu progrés. En la Biografia Lingüística pots indicar el que saps fer en cada idioma i incloure informació sobre les teues experiències lingüístiques, culturals i d'aprenentatge obtingudes dins i fora de contextos educatius formals.

La Biografía Lingüística facilita tu participación en la planificación del aprendizaje, reflexionando y evaluando tu progreso. En la Biografía Lingüística puedes indicar lo que sabes hacer en cada idioma e incluir información sobre tus experiencias lingüísticas, culturales y de aprendizaje obtenidas dentro y fuera de contextos educativos formales.

The Language Biography facilitates your involvement in planning your learning process, reflecting upon and assessing your progress. In the Language Biography you can state what you can do in each language and include information on linguistic, cultural and learning experiences gained in and outside formal educational contexts.

Pasaporte

El Passaport de Llengües proporciona una visió general de la teua competència en diferents idiomes en un moment donat. Pots actualitzar el passaport a intervals regulars per a reflectir el teu progrés en l'aprenentatge d'idiomes i l'adquisició de noves experiències interculturals. També inclou un quadre d'autoavaluació del Marc Comú Europeu com a punt de referència bàsic.

El Pasaporte de Lenguas proporciona una visión general de tu competencia en diferentes idiomas en un momento dado. Puedes actualizar el pasaporte de idioma a intervalos regulares para reflejar tu progreso en el aprendizaje de idiomas y la adquisición de nuevas experiencias interculturales. También incluye un cuadro de autoevaluación del Marco Común Europeo como punto de referencia básico.

The Language Passport provides an overview of your proficiency in different languages at a given point in time. You can update the language passport at regular intervals, to reflect progress in language learning and the acquisition of new intercultural experiences. It also includes a Self-assesment Grid from the Common European Framework as a basic point of reference.

Introducció

El Portfolio Europeu de les Llengües és un document basat en les directrius del Consell d'Europa explicitades en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües amb una doble finalitat, pedagògica i informativa.

- Pedagógica en la mesura que t'ha d'ajudar a planificar el teu aprenentatge, a visualitzar els teus progressos, a discernir quin tipus de metodologia se adapta millor i, d'esta manera, a potenciar la teua autonomia com a aprenent de llengües i a motivar-te que continues amb l'aprenentatge d'estes al llarg de la teua vida.

- Informativa, perquè el passaport i el dossier ti oferixen la possibilitat de demostrar els teus coneixements d'idiomes, a donar informació clara i comprensible a Europa de la teua competència, aprenentatge i ús de llengües.

El PEL es divideix en tres parts: Biografia, Dossier i Passaport.

El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento basado en las directrices del Consejo de Europa explicitadas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas con una doble finalidad, pedagógica e informativa.

- Pedagógica en tanto que debe ayudar a planificar tu aprendizaje, a visualizar tus progresos, a discernir qué tipo de metodología se adapta mejor a ti y, de esta manera, a potenciar tu autonomía como aprendiz de lenguas y a motivarte a que continúes con el aprendizaje de estas a lo largo de tu vida.

- Informativa, porque el pasaporte y el dossier te ofrecen la posibilidad de demostrar tus conocimientos de idiomas, a dar información clara y comprensible en Europa de tu competencia, aprendizaje y uso de tus distintas lenguas.

El PEL se divide en tres partes: Biografía, Dossier y Pasaporte.

The European Language Portfolio is a document based on the guidelines of the Council of Europe specified in the Common European Framework of Reference for Languages with a dual purpose, pedagogical and informative.

 - Pedagogical: it should help you plan your learning, visualize your progress, discern what kind of methodology is adapted to you and, in this way, enhance your autonomy as a language learner and motivate you to continue learning these languages throughout your life.

 - Informative: the passport and the dossier offer you the possibility to demonstrate your language skills, to give clear and understandable information in Europe about your competence, learning and use of languages.

 The ELP is divided into three parts: Biography, Dossier and Passport.

 

 

cartell1 Cartell PEL 2
 Cartell PEL 3  Cartell PEL 4

 

 

Estàs aquí:Home PEL